IZLOŽBA: ISTOČNI GRIJEH

IZLOŽBA: ISTOČNI GRIJEH

 

Lokacija: Galerija umjetnina Split (Ulica kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 

ISTOČNI GRIJEH

suradnja s Muzejom likovnih umjetnosti u Osijeku

autori: Miran Blažek, Robert Fišer, Vladimir Frelih, Josip Kaniža, Zlatko Kozina, Ana Petrović, Domagoj Sušac

 

kustosica: Valentina Radoš

 

Trajanje izložbe: 16. veljače – 2. travnja 2023.

 

Prva izložbena suradnja Galerije umjetnina i Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku u Split donosi izložbeni projekt nazvan Istočni grijeh koji obuhvaća opširan teorijski pogled na pripadnike mlađe i srednje generacije umjetnika i umjetnica aktivnih u Osijeku zadnja dva desetljeća. Zamišljena koncepcija projekta ukazuje na kompetenciju osječkih snaga unutar suvremenih diskursa, te je Istočni grijeh prva takva izložba koju je producirao Mzej likovnih umjetnosti u Osijeku prije dvije godine. Kustosica je Valentina Radoš (MLU), uz dr.sc. Blaženku Pericu, povjesničarku umjetnosti i izvanrednu profesoricu na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Idejnu koncepciju izložbe potpisuje Vladimir Frelih, izv. prof. art. na osječkoj Akademiji za umjetnost i kulturu, a sa autorskim tekstovima u katalogu sudjeluju Krešimir Purgar te Igor Loinjak.

 

Naslovom izložbe Istočni grijeh, ili kao u engleskom prijevodu East of Eden, nastoji se ukazati na neke specifičnosti osječke umjetničke scene i to kroz vrlo disparatan i nimalo samorazumljiv pojam apstrakcije. U naše post-medijalno doba sveprisutne slike, kad je nova teoretska paradigma izrečena u postavljenom pitanju što slike žele?, umjetnici/ce ovdje okupljeni prihvatili su izazove temeljnih odrednica slike, slikovnosti i vizualnosti motivacijom naslijeđenom od pionira apstrakcije rane avangarde 20. stoljeća. Činjenica da i nakon nešto više od stotine godina od zahtjeva za supremacijom čistog osjećaja i vidljivosti duhovnoga, nakon Kandinskog i Maljeviča, kod mladih umjetnika/ca interes za apstrakcijom ne jenjava, što je i naglašeno u izložbenoj koncepciji. Istok iz naslova izložbe nije samo geopolitička oznaka mjesta gdje se izložba i radovi koji su na njoj stvarani i izloženi, već služi kao dalekosežnija semantička podloga za tumačenje određene situacije ili umjetničke scene u ovom slučaju. U svom tekstu u katalogu Blaženka Perica pojam ovog našeg istoka i njezinih raznih oznaka vidi na slijedeći način: „Istok iz naslova izložbe sam se pojašnjava: poveznica svega je prostor življenja i rada ovih umjetnika, grad Osijek, koji je sve donedavna na karti suvremenih umjetničkih zbivanja bio – ako ne baš pusta zemlja - a ono zasigurno sredina koja je smatrana marginalnom u poredbi sa Zagrebom, a u odnosu na kojeg su marginalno bile pozicionirane i umjetničke scene u Rijeci ili Splitu.“ Parafraziranjem istoka koji se spominje u knjizi Postanka, ili čak izravno značenje istočnog grijeha u teološkom smislu, opisuje psihosomatsko shvaćanje da je istok naše zemlje mjesto prognanika ili grešnika. Upravo je ta igra riječima i suprotnostima konceptualna srž izložbe - u nastojanju afirmaciji, tumačenju i na kraju krajeva promocije osječke umjetničke scene i njezinih aktera unazad nekoliko desetljeća. Kroz zaokružene autorske cjeline predstavljaju nam se sedam likovnih shvaćanja, koliko god međusobno različita, toliko i snažna u zajedničkom stavu i ishodištu. Osječka je scena, posebno u zadnjih nekoliko desetljeća, jedna od najživahnijih i najperspektivnijih u našoj zemlji te je kao takvu želimo prezentirati.

 

Više informacija dostupno je na https://www.galum.hr/izlozbe/izlozba/1765/.

 

 

Location: Museum of Fine Arts Split (Ulica kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 

EAST OF EDEN

collaboration with the Museum of Fine Arts in Osijek

authors: Miran Blažek, Robert Fišer, Vladimir Frelih, Josip Kaniža, Zlatko Kozina, Ana Petrović, Domagoj Sušac

 

curator: Valentina Radoš

 

Duration: February 16 - April 2, 2023

 

The first collaboration between the Museums of Fine Art in Split and Osijek presents in Split the exhibition project titled East of Eden which includes an extensive theoretical view of members of the younger and middle generation of artists active in Osijek for the last two decades. The idea behind the concept of this exhibition is to point out the competence of Osijek forces within contemporary discourses, and East of Eden is the first such exhibition in a planned series that was produced two years ago. It was curated by Valentina Radoš (MLU), together with Blaženka Perica, PhD an art historian and an Associate Professor at the Arts Academy in Split. The author of the exhibition concept is Vladimir Frelih, Associate Professor of Art at the Academy of Arts and Culture in Osijek, while Krešimir Purgar and Igor Loinjak participated with texts in the exhibition catalogue.

 

The title of the exhibition East of Eden aims at pointing out some specifics of a part of the Osijek scene through a very disparate and not at all self-evident notion of abstraction. In our post-media age of the omnipresent image, when a new theoretic paradigm is constructed through the question what do pictures want? the exhibiting artists have accepted the challenges of the basic determinants of the image, pictoriality and visuality with the motivation inherited from the pioneers of the early 20th ct. avant-garde abstract artists. The fact that even after more than one hundred years from the request for the supremacy of pure feeling and the visibility of the spiritual, after Kandinski and Malevič, the interest for the abstract is still present with the young artists, which is also shown by the exhibition concept. East from the exhibition title is not only a geopolitical designation of the place where the works created for the exhibition have been exhibited, but serves as a more comprehensive basis for interpreting a certain situation, or artistic production in this case. In her text in the exhibition catalogue Blaženka Perica explains the notion of east and its various denominators: “East from the exhibition title is self-explanatory: what connects it all is the living and working space of these artists, the city of Osijek. Until recently, on the map of contemporary art events it was considered – if not “empty land” – then certainly a marginal environment in comparison to Zagreb, and in relation to which the art scenes in Rijeka or Split were also marginally positioned. Paraphrasing the East mentioned in the Book of Genesis, or even the direct meaning of original sin in a theological sense, is psychosomatic understanding that the east of our country is a place of exiles or sinners. Such play of words and opposites is a conceptual core of the exhibition – in its effort towards affirmation, interpretation and finally promotion of the Osijek art scene and its protagonists over the last couple of decades. Through complete authorial units, seven artistic conceptions are presented here – as different as they are from each other, so strong in a common attitude and the starting point. Art scene in Osijek is, especially over the last few decades, one of the liveliest and most perspective in Croatia and we would like to present it as such.

 

More information is available at https://www.galum.hr/en/exhibitions/exibition/1765/.

Podijelite:

Istaknuto