IZLOŽBA: VIZUALNOST ARTEFAKATA

IZLOŽBA: VIZUALNOST ARTEFAKATA

 

Lokacija: Galerija umjetnina Split (Ulica kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 

ANA SLADETIĆ - VIZUALNOST ARTEFAKATA

kustosica: Ana Čukušić

Trajanje: 2. veljaće - 5. ožujka 2023.

 

U Galeriji umjetnina Ana Sladetić kreira zaigran i nesputan ambijent koji društvene probleme provlači kroz optimistični filter, u kojem iako naizgled kaotično no ipak vrlo skladno koegzistiraju slike, bakropisi, tkanina s vezom, led rasvjeta i keramičke skulpture. Premda je svoj koncept realizirala koristeći cijeli raspon raspoloživih umjetničkih objekata, tradicionalnih i suvremenih medija, pokazala je da njezina stvaralačka imaginacija s lakoćom nadilazi jednu formu te se uključuje u složene prostorno-ambijentalne projekte. Humor, atraktivan i upečatljiv kolorit usklađen s principima potrošačke psihologije i ekonomije pozornosti te motivski miš-maš zasnovan na repeticiji motiva, autorica koristi kao strategije za komuniciranje ozbiljnih poruka i kritički angažman unutar kojeg preispituje okoštale kulturološke obrasce, koji definiraju današnji način života: rodne stereotipe, neodgovornu upotrebu prirodnih resursa, medijsko-vizualno onečišćenje, nestanak ručnog rada.

 

Stalni motiv koji se multiplicira kroz sve medije kao pattern i time povezuje gradivne segmente izložbe Vizualnost artefakata je motiv posude. Na prvu izrazito jednostavan uporabni predmet, gotovo začudno trivijalan izbor, bogatog kontekstualnog potencijala. Odabir posuđa dijelom je autobiografski motiviran, budući da neke od njih potječu iz Slavonije kao i umjetnica. Riječ je o arheološkim artefaktima i uljanicama iz nalazišta Vučedol, tradicionalnim tikvicama i ćupovima za čuvanje rakije s etnološkim motivima te posudama iz autoričina kućanstva. Nadalje, Ana Sladetić u radove involvira antičke hidrije za čuvanje vode, porculanske čajnike i vrčeve uključene u instalaciju Porculanska pjesma iz stalnog postava Galerije umjetnina vizualnog umjetnika Momčila Goluba i industrijsku ambalažu današnjih proizvoda renomiranih brendova. Odabirom arhaična posuđa s jasnom intervencijom ljudske ruke i industrijske ambalaže, ukazuje na estetsko, kreativno i ekološko nasilje, koje prijeti potpunom urušavanju sustava vrijednosti, uslijed potrebe za ubrzanom proizvodnjom, konzumacijom i potrošnjom.

 

Više informacija dostupno je na https://galum.hr/izlozbe/izlozba/1764/.

 

 

Location: Museum of Fine Arts Split (Ulica kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 

ANA SLADETIĆ - VISUALITY OF ARTIFACTS

curator: Ana Čukušić

Duration: February 2 - March 5, 2023

 

In the Museum of Fine Arts, Ana Sladetić creates a playful and unconstrained environment in which social problems are passed through an optimistic filter and paintings, etchings, embroidered fabric, LED lighting and ceramic sculptures, albeit seemingly chaotic, coexist harmoniously. Having realised her concept using an entire range of available art objects, traditional and contemporary media, she shows that her creative imagination easily transcends one form as she engages in complex site-specific projects. The artist uses humour, an attractive and striking colourway aligned with the principles of consumer psychology, the economy of attention and a mish-mash of motifs based on repetition, as strategies for communicating serious messages and a critical engagement in which she re-examines ossified cultural patterns that define our modern life: gender stereotypes, irresponsible use of natural resources, media-visual pollution, disappearance of handicraft.

 

A permanent motif that is multiplied through all media as a pattern, thus connecting structural segments of the Visuality of Artifacts exhibition is the motif of the vessel. Ostensibly an extremely simple utility object, it is a surprising and almost trivial choice with abundant contextual potential. The motive behind the selection of pottery vessels is partly autobiographical, since some of them, like the artist herself, come from Slavonia. They are archaeological artifacts and oil lamps from the Vučedol site, traditional gourds and rakija brandy pitchers with ethnological motifs, and pottery from the artist’s household. Furthermore, Ana Sladetić incorporates in her works antique hydra water pitchers, porcelain teapots and jugs included in the installation Porcelain Song by the visual artist Momčilo Golub, on permanent display at the Museum of Fine Arts, and industrial packaging of today’s products by renowned brands. By selecting archaic pottery that is obviously handcrafted and industrial packaging, she highlights aesthetic, creative and ecological violence, which threatens the utter collapse of the value system, because of the need for accelerated production and consumption.

 

More information is available at https://galum.hr/en/exhibitions/exibition/1764/.

Podijelite:

Istaknuto