3. Dani kulturne animaliSTike

3. Dani kulturne animaliSTike

Lokacija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu (27.-28.10.) & Online - 29.10.


3. Dani kulturne animaliSTike - Di nan je sad naš tovar Sivac?


Vrijeme: Split, 27.–29. listopada 2021.

 

Dani kulturne animaliSTike su znanstvena i popularna manifestacija posvećena problemima i pitanjima vezanima uz životinje, tj. čovjekovu predodžbu i odnos spram životinja. Ona se sadržajno temelji na konceptu kulturne animalistike ili kulturne zoologije, koji u naše podneblje uvodi Nikola Visković, splitski polihistor i jedan od pionira bioetike u Hrvatskoj. U tom pogledu, ova manifestacija smjera k svestranom i cjelovitom sagledavanju odnosa čovjeka i životinje. U okvirima tog grandioznog zadatka, poseban naglasak treba staviti na etičku refleksiju. Stoga je cilj Dana kulturne animaliSTike iz različitih perspektiva (znanstvenih, umjetničkih, kulturnih itd.) opisati, a pomoću njih i moralno vrednovati, čovjekov odnos spram ne-ljudskih životinja. Kako je ovaj odnos još uvijek pretežno bezobziran, jedan je od zadataka manifestacije dati doprinos osvještenju javnosti po tom pitanju. Uvid u ono što životinje jesu, kakav moralni obzir zaslužuju i kako ih s obzirom na to tretiramo, predstavlja nezaobilazni uvjet radikalne izmjene tog tretmana.

 

Premda je ova manifestacija internacionalnog karaktera, početnu inspiraciju crpi iz lokalnih izvora, s posebnim ciljem očuvanja izvornog lokalnog animalističkog impulsa (odatle »animalistika s velikim ST«). Pored već spomenutog, jedan od takvih izvora svakako predstavlja stvaralaštvo autentičnog Mediteranca, ekstravagantnog umjetnika (poznatog prije svega kao glazbenika), mornara, nastavnika, anarhista i humanista (i mnogočega drugoga) Tome Bebića (Split, 1935.–1990.). Premda je unutar ovog »mnogočega drugoga« Bebić bio i mehaničar te pomorski strojar, njegovo stvaralaštvo obilježava sumnjičavost spram tehnološkog napretka, prvenstveno inspirirana prostodušnom zaljubljenošću u prirodu. U kontekstu Dana kulturne animaliSTike Tomino svestrano djelo među ostalima provocira i teme poput obzira spram domaćih životinja, posljedica tehnološkog razvoja na životinju i čovjeka, odnosa humanizma i animalizma, mjesta životinja u umjetnosti i mediteranskog stila života, prikaza životinja u nastavi...

 

Organizatori

Centar za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu – Hrvatsko bioetičko društvo – Institut za etnologiju i folkloristiku – Udruga »Mala filozofija« – Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku

 

 

 

Location: Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split (October 27-28, 2021) & Online - October 29, 2021

 

3rd Days of animal STudies - Where is now our donkey Sivac?


Time: October 27-29, 2021 

 

Days of animal STudies is a scientific and popular manifestation dedicated to problems and issues concerning animals, i.e. human perception and relationships with animals. Its content is based on the concept of animal studies or cultural zoology, a concept instituted in our region by Nikola Visković, a polymath from Split and one of the pioneers of bioethics in Croatia. In this context, the manifestation strives for a multifaceted and all-encompassing overview of the human-animal relationship. In the framework of this enormous task, one should especially emphasize ethical reflection. Hence, the goal of Days of animal STudies is to describe and to morally evaluate human relationship toward non-human animals from different perspectives (scientific, artistic, cultural, etc.). As this relationship can still predominantly be described as disrespectful, one of the tasks of the manifestation is to contribute to public awareness of this matter. The insight into what animals are, what kind of moral regard they deserve, and how we treat them in that respect, presents an unavoidable requirement for the radical change of this treatment.

 

Even though this manifestation is international, it finds its initial inspiration in local sources and is particularly dedicated to the preservation of a local authentic animalistic impulse (with “animal STudies with capital ST” being a reference to Split, Croatia). One of such sources, alongside the mentioned, is certainly the work of the authentic Mediterranean, extravagant artist (primarily known as a musician), sailor, teacher, anarchist, and humanist (among his many other roles) Toma Bebić (Split, 1935–1990). Even though one of the “many other roles” of Bebić was that of mechanic and marine engineer, his opus is marked by suspicion toward technological development, primarily inspired by sincere infatuation with nature. In the context of Days of animal STudies, Toma’s multifaceted work provokes, among other, topics such as regard toward domestic animals, consequences of technological development concerning animal and human, the relationship of humanism and animalism, the place of animals in art and Mediterranean lifestyle, animals in the context of education, etc.

 

Organizers:

Centre for Integrative Bioethics, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split – Croatian Bioethical Society – Institute for Ethnology and Folklore Studies – Association “Petit Philosophy” – Centre of Excellence for Integrative Bioethics

Podijelite:

Istaknuto