IZLOŽBA: KAD GRAD SPAVA, GRAĐANI SE BUDE

IZLOŽBA: KAD GRAD SPAVA, GRAĐANI SE BUDE

Lokacija: Galerija Kula (Ulica kralja Tomislava 10, 21000 Split) i Atrij Galerije umjetnina (Ulica kralja Tomislava 15, 21000 Split)

 
Trajanje: 25. svibnja 2021. - 11. srpnja 2021.
 
Carlos Garaicoa: Kad grad spava, građani se bude / When the city sleeps, the citizens awake
 
Kubanski umjetnik Carlos Garaicoa (Havana, 1967.) po prvi puta se predstavlja splitskoj i hrvatskoj publici. Instalacijama osmišljenim posebno za prostor Galerije Kula i za Atrij Galerije umjetnina Garaicoa, kroz specifičan spoj povijesti i suvremenosti, progovara o vezama kulture i politike, umjetnosti i društva. Kombiniranjem filmskih plakata ratnih filmova i suvremene masovno proizvedene jeftine grobne plastike, instalacijom u Galeriji Kula nadovezuje se na praksu kojom iz repozitorija izrazito teških momenata iz povijesti dvadesetog stoljeća, osobito onih vezanih uz ratove i zločine u njima počinjenima, konfrontira suvremenog promatrača s problematikom na izrazito snažan i sugestivan način. Njegov pogled nije nostalgičan ni ideološki, već je fokusiran na anomalije „po srodnosti“ koje se razvijaju u različitim povijesnim kontekstima i prodiru duboko u sadašnjost. S druge strane, u atriju Galerije umjetnina postavlja rad kojim otvara dijalog između umjetnosti i urbaniteta, istražujući socijalnu strukturu grada kroz motive arhitekture. Garaicoa svoja kreativna pregnuća upravlja ka konstrukciji imaginarnog okruženja za artikulaciju govora neke nove realnosti, nalik urbanim aglomeracijama, koje podjednako prevodi u taktilno polje umjetničkog eksperimenta, kao i u utopijski intelektualni diskurs. Posežući za kolaborativnim radom i multimedijskom aparaturom Garaicoa stvara snažne vizualne kompozicije kao platforme različitog tipa govora, prvenstveno kritičkoga. Pritom ne zapostavlja ni estetsku kvalitetu kao snažno oruđe podražaja receptora. Iako u naravi koristi izrazito ideološki i politički motivirane događaje, njegov govor za cilj nema politički pamflet, niti politički diskurs, već je više usmjeren ka transcendentnim i duhovnim praksama unutar područja suvremenog umjetničkog stvaralaštva.
 
Izložba u Splitu fokusirat će se na radove koji propituju konvencionalne estetske norme u medijima fotografije, instalacije, skulpture, crteža.
Njegova izložba hrvatsku javnost upoznaje s jednim od najvitalnijih suvremenih kubanskih autora, snažnog internacionalnog odjeka i značenja.
 
Izložba Carlosa Garaicoe je nastavak uspješne suradnje Galerije Kula i Galerije umjetnina nakon organizacije nekolicine izložbi: Juliao Sarmenta (2016), Mimma Paladina (2017), Ignasi  Aballia (2018), Tony Cragga (2019) i Matt Mullicana (2020) koje su organizirane s idejom kvalitetnije internacionalizacije umjetničkih prezentacija u Splitu i Hrvatskoj.
 
 
 
 
Location: Gallery Kula (Ulica kralja Tomislava 10, 21000 Split) & Atrium of the Muesum of Fine Art (Ulica kralja Tomislava 15, 21000 Split)
 
Duration: May 25, 2021 - July 11, 2021
 
Carlos Garaicoa: When the city sleeps, the citizens awake
 
Cuban artist Carlos Garaicoa (Havana, 1967) introduces himself to the Split and Croatian audiences for the first time. With installations designed especially for the space of the Gallery Kula and for the Atrium of the Museum of Fine Art, Garaicoa, through a specific blend of history and modernity, speaks about the connections between culture and politics, art and society. Combining war movie posters and contemporary mass-produced cheap grave sculptures, the installation in the Gallery Kula builds on the practice of confronting the contemporary observer with the problem of difficult moments from the history of the twentieth century, especially those related to wars and crimes committed in them.  His view is not nostalgic or ideological but is focused on anomalies "by kinship" that develop in different historical contexts and penetrate deep into the present. Regarding the exhibits in the atrium of the Museum of Fine Art, Garaicoa places a work that opens a dialogue between art and urbanity by exploring the social structure of the city through architectural motifs. Garaicoa directs his creative efforts towards the construction of an imaginary environment for the articulation of the speech of a new reality, similar to urban agglomerations, which he translates equally into the tactile field of artistic experiment, as well as into utopian intellectual discourse. Reaching for collaborative work and multimedia apparatus, he creates powerful visual compositions as platforms for different types of speech, primarily critical. At the same time, it does not neglect aesthetic quality as a powerful tool for receptor stimulation. Although in nature he uses highly ideologically and politically motivated events, his speech does not aim at a political pamphlet or political discourse. It is more focused on transcendent and spiritual practices within the field of contemporary artistic creation.
 
The exhibition in Split will focus on works that question conventional aesthetic norms in the media of photography, installation, sculpture, drawing.
His exhibition introduces the Croatian public to one of the most vital contemporary Cuban authors, with an international resonance and significance.
 
Garaicoa's exhibit is a continuation of the successful collaboration between the Gallery Kula and the Museum of Fine Art after the organization of several exhibitions: Juliao Sarmento (2016), Mimma Paladin (2017), Ignasi Aballi (2018), Tony Cragg (2019), and Matt Mullican (2020). with the idea of ​​better internationalization of art presentations in Split and Croatia.
Podijelite:

Istaknuto