MEĐUNARODNI DAN MUZEJA U MUZEJIMA IVANA MEŠTROVIĆA U SPLITU

MEĐUNARODNI DAN MUZEJA U MUZEJIMA IVANA MEŠTROVIĆA U SPLITU

 

 

Lokacija: Galerija Meštrović (Šetalište Ivana Meštrovića 46)


Vrijeme: 18. svibnja 2024.

 

Program Međunarodnog dana muzeja u Muzejima Ivana Meštrovića u Splitu 18. svibnja

10.00 – 11.00  sati: Izložba Umjetnik kod Meštra – Atelijer za glinu u vrtu Galerije Meštrović

11.00 – 12.30 sati: Meštrovićeva arhitektura – EDUKIDO Lego® radionica, vrt Galerije Meštrović

12.00 – 13.30 sati: Vodstvo za građanstvo u Galeriji Meštrović i Meštrovićevim Crikvinama-Kaštilcu 

Napomena: Svi programi i ulaznice su besplatni.

 

 

Izložba „Umjetnik kod Meštra“, otvorenje u 10 sati, Atelijer za glinu u vrtu Galerije Meštrović

Na izložbi ćemo prezentirati kiparske radove nastale kroz ciklus radionica „Umjetnik kod Meštra“. Kroz 8 specijaliziranih kiparskih radionica odrasle građane vodila je akademska kiparica Ljubica Dragojević Buble, učeći sudionike modeliranju, izradi keramoskulpture, bojanju engobama i keramici, izradi višedijelnih kalupa u gipsu te lijevanju gipsanog pozitiva malih plastika. Uz izložene radove bit će postavljen radni kutak gdje će svi posjetitelji biti u mogućnosti modelirati manje plastike u glini te na taj način iskusiti kiparske vještine.  

 

U programu sudjeluju: 

Autori radova, amaterski umjetnici,

Iris Marinović, viša kustosica Muzeja Ivana Meštrovića, autorica programa,

Ljubica Buble Dragojević, akademska kiparica, voditeljica programa.

 

Izložbu će otvoriti: Ljubica Buble Dragojević, akademska kiparica

 

 

Meštrovićeva arhitektura – EDUKIDO Lego® radionica, početak u 11 sati, vrt Galerije Meštrović


Meštrović je postigao dojam nadljudske i vanvremenske arhitekture koja izaziva divljenje te je stvorio umjetnički “hram”. Cilj je ovoga programa naglasiti djeci da takva mjesta nisu svakodnevna ni na svakom mjestu kako bi djeca shvatila vrijednost kulturnog nasljeđa u Splitu.

Na radionici će djeca slagati sljedeće građevine: Meštrovićevu Crkvu Presvetog Otkupitelja u Otavicama te Galeriju Meštrović u Splitu. Sudionici će imati i priliku stvarati vlastite interpretacije navedenih djela pod vodstvom instruktora. Radionica se izvodi na način da sudionici slažu Crkvu Presvetog otkupitelja samostalno, a Galeriju Meštroviće u skupini do 5 djece prema slikovnom predlošku i pogledu na arhitekturu u vrtu.

Autorica/voditeljca programa: Iris Marinović, viša kustosica Muzeja Ivana Meštrovića te Ana Pelajić Tomasović (Lego® radionica)

 

Prijave je potrebno dostaviti na adresu: iris.marinovic@mestrovic.hr. Predviđeno je sudjelovanje 10 djece, a najbrže prijavljeni će osigurati svoje mjesto.

 

 

Vodstvo za građanstvo u Galeriji Meštrović i Meštrovićevim Crikvinama–Kaštilcu, početak u 11 sati, vrt Galerije Meštrović


Muzeji Ivana Meštrovića 18. svibnja na Međunarodni dan muzeja otvaraju vrata svim zainteresiranim građanima za stručno vodstvo s početkom u 12 sati u vrtu Galerije Meštrović. Okupljeni posjetitelji bit će u mogućnosti razgledati vrt Galerije Meštrović, umjetnine, arhitekturu i hortikulturu, stalni postav Galerije kao i Meštrovićeve Crikvine-Kaštilac s crkvom sv. Križa. Ovo je prilika da svi oni koji su željeli, a nisu imali prigodu u Noći muzeja razgledati stalni postav Galerije isto učine sada uz stručno vodstvo. Naime, zbog velike retrospektivne izložbe koja se odvijala u Zagrebu od studenog 2023. do ožujka 2024. velik dio skulptura bio je nedostupan u Splitu, pa je njihov povratak u stalni postav motiv više da se posjetitelji uvjere zašto je retrospektivna izložba u Zagrebu održana povodom 140. obljetnice rođenja Ivana Meštrovića izazvala veliki interes javnosti. Meštrović, umjetnički i intelektualni genij, u Splitu je ostavio važan umjetnički opus. 

Na Međunarodni dan muzeja 18. svibnja posjetitelji mogu besplatno sudjelovati u stručnom vodstvu za građanstvo bez prethodne najave.

Voditelj programa: Željan Kutlača 

Ukoliko bude veći broj zainteresiranih vodstvo će biti održano u dvije grupe s početkom u 12 sati. 

 

 

Program for International Museum Day at the Ivan Meštrović Museums in Split on May 18 is free for all visitors

 

Location: Meštrović Gallery (Šetalište Ivana Meštrovića 46)


Date: May 18, 2024

 

International Museum Day Program at the Ivan Meštrović Museums in Split on May 18:

10.00 – 11.00: Exhibition "The Artist at Meštro's" – Clay Workshop in the Meštrović Gallery Garden

11.00 – 12.30: Meštrović's Architecture – EDUKIDO Lego® Workshop, Meštrović Gallery Garden

12.00 – 13.30: Guided Tour for the Public in the Meštrović Gallery and Meštrović's Crikvine-Kaštilac

Note:All programs and tickets are free.

 

 

 

Exhibition "The Artist at Meštro's," opening at 10 AM, Clay Workshop in the Meštrović Gallery Garden


The exhibition will showcase sculptures created through the workshop series "The Artist at Meštro's." Over the course of eight specialized sculpting workshops, led by academic sculptor Ljubica Dragojević Buble, participants learned modeling, creating ceramic sculptures, painting with engobes, making multi-part plaster molds, and casting plaster positives of small sculptures. A working corner will be set up alongside the exhibited works, where all visitors can model small sculptures in clay, thereby experiencing sculpting skills.

 

Participants in the Program:

Authors of the works, amateur artists,

Iris Marinović, Senior Curator at the Ivan Meštrović Museums, program author,

Ljubica Dragojević Buble, academic sculptor, program leader.

 

The exhibition will be opened by:Ljubica Dragojević Buble, academic sculptor

 


Meštrović's Architecture – EDUKIDO Lego® Workshop, starting at 11 AM, Meštrović Gallery Garden


Meštrović achieved an impression of superhuman and timeless architecture that inspires admiration and created an artistic "temple." The aim of this program is to emphasize to children that such places are neither everyday nor everywhere, helping them appreciate the cultural heritage of Split.

During the workshop, children will construct the following buildings: Meštrović's Church of the Most Holy Redeemer in Otavice and the Meštrović Gallery in Split. Participants will also have the opportunity to create their own interpretations of these works under the guidance of instructors. The workshop is conducted so that participants independently build the Church of the Most Holy Redeemer and build the Meštrović Gallery in groups of up to five children, using pictorial templates and viewing the architecture in the garden.

 

Program author/leader:** Iris Marinović, Senior Curator at the Ivan Meštrović Museums, and Ana Pelajić Tomasović (Lego® workshop)

 

Applications should be sent to:iris.marinovic@mestrovic.hr. Participation is limited to 10 children, with the quickest applicants securing their spots.

 

 

 

Guided Tour for the Public in the Meštrović Gallery and Meštrović's Crikvine-Kaštilac, starting at 11 AM, Meštrović Gallery Garden

 

On May 18, International Museum Day, the Ivan Meštrović Museums open their doors to all interested citizens for a guided tour starting at 12 PM in the Meštrović Gallery Garden. Visitors will have the opportunity to tour the garden of the Meštrović Gallery, its artworks, architecture, and horticulture, the permanent exhibition in the Gallery, as well as Meštrović's Crikvine-Kaštilac with the Church of the Holy Cross. This is an opportunity for those who wished but did not have the chance to visit the Gallery's permanent exhibition during Museum Night to do so now with professional guidance. Due to the large retrospective exhibition held in Zagreb from November 2023 to March 2024, a significant number of sculptures were unavailable in Split, and their return to the permanent collection is an additional reason for visitors to see why the retrospective exhibition in Zagreb, held on the occasion of the 140th anniversary of Ivan Meštrović's birth, garnered significant public interest. Meštrović, an artistic and intellectual genius, left an important artistic legacy in Split.

On International Museum Day, May 18, visitors can participate in the guided tour for the public free of charge without prior registration.

 

Program leader:Željan Kutlača

If there is a larger number of interested participants, the tour will be conducted in two groups starting at 12 PM.

 

 

Podijelite:

Istaknuto