TRAVANJ U DOMU MLADIH

TRAVANJ U DOMU MLADIH

 
Lokacija: Dom mladih (Ulica slobode 28)

 
Vrijeme: 1. - 30. travnja
 
 
 
Travanj u Domu mladih je prepun sjajnih događanja o kojima više otkrivamo o nastavku.
 
Za sve ljubitelje glazbe koje osim slušanja zanima i što se točno događa iza kulisa, u srijedu 3. travnja održat će se Radionica izrade beatova. Polaznici će se upoznati s moćnim alatom poznatim kao FL Studio, vidjeti kako program funkcionira te izraditi pokoji beat. Potreban je samo laptop i instalirana original ili demo verzija FL Studia. Prijava je obavezna jer je broj polaznika ograničen. Po prvi put uživo u Splitu poslušajte “Životni pop” Dimitrija Simovića aka. Dimitrija Dimitrijevića, čovjeka koji je iz Niša preselio u Zagreb zbog ljubavi, i tako, opasno zaljubljen, izbacio dva izvrsna albuma. Svojom glazbenom čarolijom i trans-žanrovskim pristupom produkciji i stvaranju očarao je regionalnu publiku. Koncert je u petak 5. travnja u Klubu Kocka u organizaciji KLFM-a.
 
Novo izdanje programa Krovna tema, u utorak 9. travnja ugošćuje Hrvoja Laurentu, privremenog ravnatelja zagrebačke kulturne ustanove Novi prostori kulture. Osnovana u jesen 2023. godine na principima participativnosti, decentralizacije i raznolikosti kulturne ponude, ova jedinstvena gradska institucionalna platforma okuplja raznovrsne aktere i razvija programe zajednički s organizacijama civilnog društva i drugim organizacijama s područja kulture i umjetnosti, lokalnom zajednicom, gradskim četvrtima, javnim ustanovama, međunarodnim partnerima i svim zainteresiranim građanima i građankama. Na ovom događanju saznajte kako se nastoji decentralizirati kulturna infrastruktura u Zagrebu te kako se može povećati dostupnost i uključivost kulture.
 
Na radionici virtualne stvarnosti - VRadionici - polaznici će se upoznati s teorijskim i praktičnim znanjima bitnim za korištenje VR alata, tehnologije koja danas ima široku primjenu na polju umjetnosti, edukacije, zabave, turizma,… Radionica je koncipirana u tri modula s prvim modulom u travnju (17., 19. i 24. travnja) posvećenim 360° snimanju. Voditelj je Ivor Igrec. Radionica je besplatna, ali ograničenog broja polaznika. Preferirana dob polaznika je + 15 godina. Rok za prijavu na prvi modul: 12. travnja.
 
Još jedna zanimljiva radionica, ali ovog puta za djecu od 8 do 12 godina, najavljena je za subotu 13.4. Plesna radionica za djecu „Divlja simfonija“ temelji se na istoimenoj slikovnici i glazbi književnika i glazbenika Dana Browna. Djeca će se kroz poeziju i glazbu upoznati s plesnom i scenskom tehnikom te razvijati maštu kroz igru i pokret. Kroz zanimljive plesne sekvence, kreativne zadatke i improvizacije, djeca će istraživati i razvijati kreativnost pri osmišljavanju plesnih sekvenci, razvijati svijest o vlastitom tijelu i njegovim mogućnostima, kao i o kretanju unutar grupe i prostora u kojem se nalaze. Voditeljica je Nikolina Dolfić Tomić (Plesna udruga Tiramola).
 
U travnju će se otvoriti i dvije izložbe. U subotu 13. travnja otvara se izložba Jose Begega - Slam i 3 plesa za Alberta. Jose Begega je španjolski kvir umjetnik koji svoj ad oblikuje oko univerzalnih tema i hiper-subjektivnosti. U Galeriji Kluba Kocka predstaviti će rad koji se bavi temom chemsexa kao phenomenon koji možda i najcijelovitije ukazuje na kompleksnost kvir života u vremenu krize kasnog kapitalizma, potrošačkog društva, akutne otuđenosti i njihove/naše (među)ovisnosti…
Krajem mjeseca, 26. travnja u Galeriji MKC otvara se izložba Nedeljko Dragić: Grafički dizajn i ilustracija. Izložba na jednom mjestu okuplja najvažnije radove istaknutog hrvatskog filmskog i likovnog umjetnika Nedeljka Dragića u području grafičkog dizajna i ilustracije, prije svega plakate za kazalište i različite kulturne i turističke manifestacije i institucije, naslovnice knjiga, iznimno uspješne i popularne maskote, oblikovanje časopisa, reklamne filmove za domaće i strane naručitelje itd. 
 
Bogatstvo zvuka i scensko-vizualnih elementa očekuju vas na multimedijalnom koncertu The Stranger Within koji možete doživjeti 19. i 20. travnja u Amfiteatru Doma mladih. The Stranger Within koncert je klasične glazbe koji odvažno nadilazi tradicionalne forme. Glazba za solo harmoniku i gudački orkestar, zajedno s animacijom, scenografijom, svjetlima, naracijom i suvremenim plesom čini tematsku i estetsku cjelinu. Prikazujući snagu i sentiment klasične harmonike, solist Mirko Škarica stvara kontrapunkt svevremenim pitanjima ljudske prirode. 
 
Brojni koncerti održat će se u klubu Kocka, a ovo su samo neki od njih: Otpor Ulice: Haexler + 3Zan ( 4.4.), Night Of The Living Goths: Misericorde, Rottica Erotica(27.4.), Siksa - Punk/Noise Performans (18.4.). Osim toga za 30. travnja je najavljena proslava 20 godina kluba Kocka, a detalji proslave bit će uskoro otkriveni.
 
Ovo je samo dio programa za travanj, a cijeli program je dostupan na webu dom-mladih.org te na Facebook i Instagram profilima Doma mladih. Tu ćete naći i sve detalje o načinu prijave za sudjelovanje u radionicama.
 
 
 
 
 
 
 
 
Location: Youth Center (Ulica slobode 28)

Time: April 1st - 30th
 
 
April at the Youth Center is packed with exciting events that we'll uncover more about in the following. For all music lovers interested not only in listening but also in what exactly happens behind the scenes, on Wednesday, April 3rd, there will be a Beat Making Workshop. Participants will get acquainted with the powerful tool known as FL Studio, see how the program works, and create some beats. All you need is a laptop with either the original or demo version of FL Studio installed. Registration is mandatory as the number of participants is limited. For the first time live in Split, listen to "Životni pop" by Dimitrije Simović aka. Dimitrije Dimitrijević, a man who moved from Niš to Zagreb for love and, deeply in love, released two excellent albums. With his musical magic and trans-genre approach to production and creation, he enchanted the regional audience. The concert will be on Friday, April 5th, at Club Kocka organized by KLFM.
 
The new edition of the program "Krovna tema" (Roof Theme), on Tuesday, April 9th, hosts Hrvoje Laurenta, the temporary director of the Zagreb cultural institution New Spaces of Culture. Founded in the fall of 2023 on the principles of participatory, decentralized, and diverse cultural offerings, this unique municipal institutional platform brings together diverse actors and develops programs jointly with civil society organizations and other organizations in the field of culture and art, local communities, city neighborhoods, public institutions, international partners, and all interested citizens. At this event, find out how efforts are made to decentralize cultural infrastructure in Zagreb and increase the accessibility and inclusiveness of culture.
 
In the Virtual Reality workshop - VR Workshop - participants will be introduced to theoretical and practical knowledge essential for using VR tools, technology that today has a wide application in the fields of art, education, entertainment, tourism, etc. The workshop is structured in three modules with the first module in April (April 17th, 19th, and 24th) dedicated to 360° recording. The workshop is free but with a limited number of participants. The preferred age of participants is +15 years. Deadline for registration for the first module: April 12th.
 
Another interesting workshop, but this time for children aged 8 to 12, is announced for Saturday, April 13th. The Dance Workshop for Children "Wild Symphony" is based on the eponymous picture book and music by writer and musician Dan Brown. Through poetry and music, children will get acquainted with dance and stage technique and develop imagination through play and movement. Through interesting dance sequences, creative tasks, and improvisations, children will explore and develop creativity in designing dance sequences, develop awareness of their own body and its capabilities, as well as movement within the group and the space they are in. The workshop is led by Nikolina Dolfić Tomić (Dance Association Tiramola). Two exhibitions will also open in April. On Saturday, April 13th, the exhibition by Jose Begga - Slam and 3 Dances for Albert opens. Jose Begga is a Spanish queer artist who shapes his art around universal themes and hyper-subjectivity.
 
At the Kocka Club Gallery, he will present work dealing with the theme of chemsex as a phenomenon that perhaps most comprehensively points to the complexity of queer life in the time of the late capitalism crisis, consumer society, acute alienation, and their/our (inter)dependence...
 
At the end of the month, on April 26th, the exhibition Nedeljko Dragić: Graphic Design and Illustration opens at the MKC Gallery. The exhibition brings together in one place the most important works of the prominent Croatian film and visual artist Nedeljko Dragić in the field of graphic design and illustration, primarily posters for theaters and various cultural and tourist events and institutions, book covers, extremely successful and popular mascots, magazine design, advertising films for domestic and foreign clients, etc.
 
A wealth of sound and stage-visual elements await you at the multimedia concert The Stranger Within, which you can experience on April 19th and 20th at the Amphitheater of the Youth Center. The Stranger Within concert is classical music that boldly transcends traditional forms. Music for solo accordion and string orchestra, together with animation, scenography, lights, narration, and contemporary dance, creates a thematic and aesthetic whole. By showing the power and sentiment of classical accordion, soloist Mirko Škarica creates a counterpoint to timeless questions of human nature.
 
Numerous concerts will be held at Club Kocka, and here are just a few of them: Resistance of the Streets: Haexler + 3Zan (April 4th), Night Of The Living Goths: Misericorde, Rottica Erotica (April 27th), Siksa - Punk/Noise Performance (April 18th). Additionally, the celebration of the 20th anniversary of Club Kocka is scheduled for April 30th, and details of the celebration will be revealed soon.
 

This is just part of the program for April, and the entire program is available on the website dom-mladih.org and on the Facebook and Instagram profiles of the Youth Center. There you will also find all the details on how to apply to participate in workshops. 

Podijelite:

Istaknuto