41. SPLITSKI SALON - NE POSVE IZGUBLJENI JEDNI ZA DRUGE

41. SPLITSKI SALON - NE POSVE IZGUBLJENI JEDNI ZA DRUGE

 

Nakon stanke od dvije godine dana, ključna splitska likovna manifestacija posvećena suvremenoj umjetnosti vraća se grad.

 

41. Splitski salon afirmira vizualne radove, vizualna i društvena istraživanja pozvanih umjetnica, kolektiva i suradničkih organizacija koja promiču kompleksnosti feminističkih genealogija, potiču na produktivne dijaloge među generacijama kao načine izgradnje pravednijih povijesti, imaginiraju uključivije i zelenije sadašnjosti, lokalno, ali i mnogo šire.

 

Salon je, ako ga ne sagledavamo isključivo kroz izložbenu povijest nego prvenstveno kroz društveno-kulturnu historiografiju, u određenim razdobljima bio mjestom rasprava i razmjene informacija izvan ustaljenih klasnih normi (kroz 17. stoljeće), kao i prostorom-ne bez ambivalentnosti-društveno-političke aktivnosti ženskih subjekata (kroz 19. stoljeće). Danas ga prevodimo u svojevrsno mjesto susreta između različitih, samo naoko nespojivih prostora i vremena, na razmeđi teorije i prakse, motivatora malih pažnji usmjerenih prema nevidljivim i marginaliziranim objektima, subjektima i temama, efemernim umjetničkim formama i tjelesnim prisutnostima.

Ovogodišnji 41. Splitski salon ostvaruje se u blagom, ali ne sasvim tihom suodnosu s gradom Splitom kroz nekoliko izložbi – izvedbi za specifične lokacije (Multimedijalni kulturni centar Split, Salon Galić, Akvarij Bačvice), umjetničkih intervencija feminističkog predznaka u postojeći muzejski postav (Hrvatski pomorski muzej Split), valorizacija modernističkih arhitektonsko-urbanističkih cjelina i prostora zdravstvene skrbi u vremenu pandemije i tihovanja (novouspostavljena Galerija Zoja Dumengjić pri KBC-u Split), suradnji među institucijama u kulturi (Hrvatski pomorski muzej Split) i unutar nezavisne kulturne scene (queeranarchive, Galerija Kvart).

 

Ne posve izgubljeni jedni za druge intimni je izložbeni glitch, poticaj da se čujemo unutar trenutačnog kaosa svakodnevice. Iako je glitch kao termin korišten u digitalnoj sferi, ovdje je posuđen od kustosice i istraživačice Legacy Russell, zagovornice glitch feminizma, koja ukazuje na problem u društvenom sustavu, koji je narušen ekonomskom, rasnom, socijalnom, seksualnom i kulturnom stratifikacijom i imperijalističkim procesima koji nastavljaju provoditi nasilje nad tijelima. Zato glitch u takvom sustavu nije pogreška, nego upravo suprotno, proširenje/korekcija.

 

Multimedijalni kulturni centar 19.11.-04.12.2021.

Zrinka Šimičić Mihanović i Marina Bauer Didier Douet Zrinka Šimičić / Vida Guzmić / Nicole Hewitt Ivan Slipčević / Lala Raščić / Renata Poljak / Alieta Monas Plejić / Jelena Maksimović / Selma Selman

 

Salon Galić 20.11.-04.12.2021.

Tatjana Dunja Ivanišević / Maja Marković i Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja / Neli Ružić / Karlo Papišta Duška Boban Martin Baće Goran Škofić / Karla Crnković i WWF Adria

 

Hrvatski pomorski muzej Split 23.11.-16.12.2021.

Nadija Mustapić / Matea Šabić Sabljić

 

Galerija Zoja Dumengjić KBC Split 22.11.-16.12.2021.

Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja i Stella Leboš, Luana Lojić

 

Akvarij Bačvice 04.12.2021.

Sonja Pregrad Tin Dožić Andro Giunio / Jurica Pavičić

 

Popratni, diskurzivni program u suradnji s queeranarchive i udrugom Kvart.

 

Tijekom trajanja Salona (19.11.-16.12.2021.) otvoren je i natječaj za podršku umjetničkom istraživanju/produkciji/ javnoj izvedbi rada u sestrinstvu s postavkama 41. Splitskog salona. Poziv je upućen članicama i članovima HULU-a, kao i organizacijama, kolektivima, autoricama i autorima koji djeluju na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Uz njega, u suradnji s Hrvatskom sekcijom međunarodne udruge likovnih kritičara AICA otvoren je i natječaj za najbolju likovnu kritiku s ciljem poticanja šire rasprave o programima i praksama u polju vizualnih umjetnosti u lokalnom kontekstu, a uzimajući kao primjer izložbe većeg formata poput ovogodišnjeg Salona.

 

Kustosica: Ivana Meštrov

Suradnica na izložbi: Ana Janevski

Organizacija i produkcija: HULU Split

Kustoska asistentica: Ana Bratić

Vizualni identitet: Neva Zidić

Suradnica na izložbenom postavu: Duška Boban

Tehnički tim: Slaven Bratković, Vanja Pagar, Franko Sardelić

Foto dokumentacija: Žaklina Antonijević

Video dokumentacija: Josip Rogošić

Engleski prijevod: Lucija Ećim, Lidija Toman

Medijatorice na izložbi: Josipa Balajić, Lucija Ećim, Blaženka Miše

 

Zahvale na podršci pri realizaciji izložbi, izvedbi i pripadajućih programa: Anamarija Batista, Natalija Borjan Ivana Latinac Kolektiv Style Force, Sunčica Fradelić Kino klub Split, Julija Gracin Tehnički muzej Zagreb, Ivana Korjenić Škola likovnih umjetnosti, Dragana Modrić Galerija Sikirica, Galerija Miroslav Kraljević, Leila Topić Muzej suvremene umjetnosti Zagreb, Julije Meštrović KBC Split, Toni Meštrović, Vedran Perkov, Pinija Poljaković WWF Adria, Ljubomir Radić Hrvatski pomorski muzej Split, Ivana Vukušić udruga Cirkus Kolektiv,Ivana Filipović Academia Club Ghetto Split

 

41. Splitski salon realiziran je uz podršku Grada Splita i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Zaklade Kultura nova i Turističke zajednice grada Splita.

 

Više informacija dostupno je OVDJE.

 

 

 

After a two-year break, major Split contemporary art manifestation is back in town.

 

41st Split Salon under the title Not definitely lost to each other presents visual artists, collectives and collaborating organizations whose visual works and projects further complexities of feminist genealogies, encourage productive dialogues amongst generations as a means of creating more equitable histories and envision a more inclusive and sustainable present, locally, and even beyond that.

 

Seen primarily in the light of social-cultural historiography rather than through history of exhibitions alone, the format of the Salon has, at certain times, provided the space and time for discussion and information exchange outside of established social-class norms (throughout the 17th century)as well as a space – not without ambivalence, though – of women's socio-political activities (throughout the 19th century). Today, we’re transforming it into a one-of-a-kind place where distinct, seemingly conflicting spaces and times converge, on crossroads of theory and practice, performing as motivators of small acts of attention directed towards imperceptible and marginalized objects, subjects and topics, ephemeral artistic forms, and physical presences.

 

The title Not definitely lost to each other points out that this year’s 41st Split Salon unravels in loose, but not unrelated correlation with the city of Split. The Salon will be occupy different locations across the city through a couple of exhibition-performances planned for specific locations (Multimedia Cultural Center Split, Salon Galić, Aquarium Bačvice), feminist art interventions in permanent museum exhibition displays (Croatian Maritime Museum Split), valorization of modern architectural-urbanistic complexes and healthcare premises in times of pandemic and quietude (newly established Exhibition space Zoja Dumengjić in Clinical Hospital Center Split), collaboration among cultural institutions (Croatian Maritime Museum Split) and within independent cultural scene (queeranarchive, Kvart Gallery).

 

Not definitely lost to each other is thus an intimate exhibitional glitch, an incentive to hear one another in the middle of the current turmoil of our daily life. Even though the term glitch is usually used in digital domain, it is here borrowed from glitch feminism, which points out the problem in social structure disrupted by economical, racial, social, sexual, and cultural stratification and imperialistic processes that continue to violate our bodies. The glitch in the structure, therefore, is not a mistake, but rather the opposite, a correction.

 

Multimedia Cultural Centre Split  November 19 - December 4, 2021

Zrinka Šimičić Mihanović with Marina Bauer & Didier Douet/ Vida Guzmić / Nicole Hewitt Ivan Slipčević / Lala Raščić/ Renata Poljak / Alieta Monas Plejić / Jelena Maksimović / Selma Selman

 

Salon Galić gallery November 20 - December 4, 2021

Tatjana Dunja Ivanišević / Maja Marković & Association for interdisciplinary and intercultural research / Neli Ružić /Karlo Papišta Duška Boban Martin Baće Goran Škofić/ Karla Crnković WWF Adria

 

Croatian Maritime Museum Split November 23 - December 16, 2021

Nadija Mustapić/ Matea Šabić Sabljić

 

Exhibition space Zoja Dumengjić in Clinical Hospital Center Split November 22 - December 16, 2021

Association for interdisciplinary and intercultural research with Stella Leboš & Luana Lojić

 

Aquarium Bačvice December 4

Sonja Pregrad with Tin Dožić & Andro Giunio/ Jurica Pavičić

 

Discursive program accompanying the exhibition is organized in collaboration with queeranarchive and Kvart association.

 

During the Salon (19.11.-16.12.2021.) there is an open call for support of research/production/public performance of work in tune with the objectives of 41st Split Salon. The call is open to members of Croatian Association of Visual Artists Split, as well as organizations, collectives and visual artists working in Split and Split-Dalmatia County. Simultaneously, the call is open for best critical text, initiated with the purpose of encouraging public discussion about programs and practices in the field of visual arts in local context, with the bigger exhibitions like Split Salon in mind, and opened in collaboration with Croatian Section of the International Association of Art Critics AICA.

 

Curator: Ivana Meštrov

Exhibition associate: Ana Janevski

Event organization and production: HULU Split

Curatorial assistant: Ana Bratić

Visual identity: Neva Zidić

Exhibition setup associate: Duška Boban

Technical support: Slaven Bratković, Vanja Pagar, Franko Sardelić, Ivor Koren

Photo documentation: Žaklina Antonijević

Video documentation: Josip Rogošić

English translation: Lucija Ečim, Lidija Toman

Exhibition mediators: Josipa Balajić, Lucija Ečim, Blaženka Miše

 

Special thanks for the realization of exhibitions, performances and accompanying programs: Anamarija Batista, Natalija Borjan Ivana Latinac Kolektiv Style Force, Sunčica Fradelić Kino klub Split, Julija Gracin Tehnički muzej Zagreb, Ivana Korjenić Škola likovnih umjetnosti, Dragana Modrić Galerija Sikirica, Galerija Miroslav Kraljević, Leila Topić Muzej suvremene umjetnosti Zagreb, Julije Meštrović KBC Split, Toni Meštrović, Vedran Perkov, Pinija Poljaković WWF Adria, Ljubomir Radić Hrvatski pomorski muzej Split, Ivana Vukušić udruga Cirkus Kolektiv,Ivana Filipović Academia Club Ghetto Split

 

41st Split Salon is organized with the support of City Split, Ministry of Culture and Media of the Republic of Croatia, Kultura Nova and Tourist Board of Split.

 

More information is available HERE.

Podijelite:

Istaknuto