IZLOŽBA: NADZIRANJE NADZORA

IZLOŽBA: NADZIRANJE NADZORA

Lokacija: Salon Galić (Marmontova 3, 21000 Split)

 
Trajanje: Četvrtak, 19. studenoga - Subota, 5. prosinca
 
Toni Meštrović / NADZIRANJE NADZORA
 
U suvremenom svijetu premreženom novim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama svjesnost o prikupljanju, pohrani i dostupnosti najrazličitijih informacija postaje sve zastupljenija tema, kako u javnom diskursu, tako i u umjetnosti. Sve više smo svjesni da informacije o našem kretanju, zadovoljavanju osnovnih potreba preko usluga i robe koju konzumiramo, do ljudi s kojima komuniciramo, izlaze iz sfere privatnog u javni prostor te da posljedično gotovo u potpunosti gubimo kontrolu nad njihovom distribucijom. Kontrolu, na osnovi prikupljenih podataka, preuzimaju strukture koje manipulacijom mogu utjecati na ekonomski, društveni i politički aspekt života svakoga od nas. No, što se u tom procesu događa sa samim informacijama i tehnologijom kojom se prenose? Tko ili što kontrolira načine na koje se prikupljaju i pohranjuju? Jesmo li konstantno pod nadzorom moćnih pojedinaca/grupacija ili je kontrola prepuštena tehnologiji u uvjerenju da su početne postavke po kojima je ona osmišljena potpuno stabilne? Što se uistinu događa s informacijom dok se filtrira kroz sam medij koji ima vlastitu logiku i zakonitosti?
 
Upravo se ovom problematikom bavi Toni Meštrović u najnovijoj instalaciji nazvanoj Nadziranje nadzora kojim nastavlja svojevrsni eksperiment započet u projektu Hakiranje sustava koji je 2018. godine bio predstavljen u Galeriji umjetnina. Tada je u autor u čitavom izložbenom prostoru postavio interaktivnu zvučnu i videoinstalaciju zatvorenog kruga koja je kao medij koristila muzejski sustav video nadzora. Iako je taj sustav u osnovi benigan i ne zalazi u privatnost pojedinca, Meštrović ga je iskoristio kako bi kroz iskustvenu komponentu isprovocirao posjetitelja da izađe iz razine apstraktne informacije, te da kroz imerzivnu instalaciju na doživljajnoj razini u potpunosti percipira problem nadzora. Ovoga puta, u Nadziranju nadzora autor posjetitelja stavlja sa strane i fokusira se na samu tehnologiju, odnosno na ono što se s njom događa nevezano od potencijalnih posjetitelja izložbenog prostora. 
 
Kustosica: Jasminka Babić
 
Više informacija o izložbi dostupno je na http://hulu-split.hr/izlozbe/toni-mestrovic-nadziranje-nadzora/.
 
 
 
Location: Salon Galić Gallery (Marmontova 3, 21000 Split)
 
Duration: Thursday, November 19 - Saturday, December 5
 
Toni Meštrović / SURVEILLING SURVEILLANCE
        
In the contemporary world, enveloped in a network of new information and communication technologies, the awareness of the gathering, storage, and availability of the most diverse types of information is becoming an increasingly represented topic, both in public discourse as well as in art. We are becoming ever more conscious that information regarding our whereabouts, the satisfaction of our basic needs via the services and goods we consume, and the people we communicate with, go beyond the personal domain and extend into the public space. As a result, we almost entirely lose control of the distribution of such information. Structures which, through manipulation, can affect the economic, social, and political aspects of each of our lives now seize control based on the data they’ve gathered. Yet, what happens in this process to the very information and technology through which it gets transferred? Who or what controls the means by which information is gathered and stored? Are we constantly under the surveillance of powerful individuals/groups or is control surrendered to technology under the premise that the settings in its initial design are completely stable? What is truly happening to information as it gets filtered through a medium which has its own logic and laws?
 
It is precisely these issues that concern Toni Meštrović in his most recent installation entitled Surveilling Surveillance with which he resumes a kind of experiment begun in the project Hack the System which was presented in the Museum of Fine Arts in Split in 2018. On that occasion, the artist set up an interactive closed-circuit audio and video installation in the entire exhibition space. As its medium, it used the museum’s video surveillance system. Although this system is essentially benign and does not invade the individual’s privacy, Meštrović used it to provoke the museum-goer by means of an experiential component. In doing so, the visitor could rise above the level of abstract information and, through this immersive installation, perceive the problem of surveillance in its entirety on an experiential level. This time, in Surveilling Surveillance, the artist disregards the visitor and focuses on the technology itself, or rather on what’s going on with it, independently of the potential visitors in the exhibition space. 
 
Curator: Jasminka Babić
 
 
Podijelite:

Istaknuto